Logo_circle
Labdarības fonds, kurš palīdz atveseļoties bērniem pēc vēža
Atbalsti RH3 Fondu piedaloties labdarības izsolēs
Header_photo

ELEKTRONISKS LĪGUMS PAR INTERNETA LABDARĪBAS IZSOLES PAKALPOJUMIEM

Nodibinājums „RH3 Fonds”, turpmāk tekstā saukts – RH3 Fonds, reģ.Nr. 40008214570, ar juridisko adresi Miera iela 83-1, Rīga, Latvija, LV-1013, no vienas puses, un fiziska vai juridiska persona, kura ir reģistrējusies www.rh3fonds.lv mājas lapā un aktivizējusi savu dalībnieka vārdu (turpmāk tekstā -Interneta labdarības izsoles dalībnieks) no otras puses (abi kopā - Puses), noslēdz šādu līgumu par Interneta izsoles pakalpojumiem (turpmāk tekstā - Līgums).Interneta labdarības izsoles dalībnieks apliecina, ka viņš ir rīcībspējīga fiziska persona un ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu vai juridiska persona. Juridiskas personas pārstāvis apliecina, ka ir pilnvarots rīkoties juridiskās personas vārdā un uzņemties tās vārdā tiesības un pienākumus.

1. Līguma priekšmets.

1.1. Saskaņā ar šo Līgumu fiziska vai juridiska persona kļūst par Interneta labdarības izsoles dalībnieku un iegūst tiesības izmantot interneta labdarības izsoles pakalpojumus interneta vietnē www.rh3fonds.lv (turpmāk tekstā - Interneta izsole) saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

1.2. Interneta labdarības izsole ir interneta adresē www.rh3fonds.lv izvietotu programmu kopums, virtuāla informācijas vide, kas nodrošina Interneta izsoļu dalībniekam RH3 Fondam piederošo mantu/lietu (turpmāk tekstā – Izsoles priekšmets) iegūšanu, norādot lielāko vēlamo ziedojumi, izmantojot izsoles principu - lielākais piedāvājums.

1.3. Gadījumos, kad kāds no Interneta izsoles dalībniekiem norāda likmi 1 (vienu) stundu vai mazāk pirms izsoles beigām, Interneta izsoles beigu termiņš automātiski tiek pagarināts par 24 stundām.

2. Fonda saistības.

2.1. RH3 Fonds uztur Interneta labdarības izsoli ar adresi www.rh3fonds.lv un nodrošina virtuālo vidi Interneta izsoles norisei.

2.2. Interneta izsolē iegūtos ziedojumus, RH3 Fonds apņemas novirzīt labdarībai un RH3 Fonda statūtos noteikto mērķu realizācijai.

2.3. RH3 Fonds ir Interneta labdarības izsolē piedāvāto Interneta izsoļu priekšmetu īpašnieks. RH3 Fonds uzņemas atbildību par Interneta izsolē norādīto izsoles priekšmetu reālu esamību.

2.4. Interneta izsoles uzvarētājam, pēc labdarības izsoles beigām un norādītās summas ziedojuma RH3 Fondam ( RH3 Fonda bankas rekvizīti atrodas šīs interneta vietnes sadaļā -  http://rh3fonds.lv/lv/contacts), ir iespēja saņemt Interneta izsolē uzvarēto priekšmetu ar pasta strapniecību vai arī sazinoties ar RH3 Fonda pārstāvi.

2.5. RH3 Fonds negarantē pastāvīgu piekļūšanu Interneta izsolei un izsoles pakalpojumu izmantošanu, ja piekļuve Interneta izsolei nav iespējama no RH3 Fonda neatkarīgu iemeslu dēļ.

2.6. RH3 Fonds neatbild par nekorektu vai pretlikumīgu Interneta izsoles pakalpojumu izmantošanu. Izsoles dalībnieks ir personīgi atbildīgs par dalību Interneta izsolē.

2.7. RH3 Fondam ir tiesības ierobežot vai pārtraukt Interneta izsoles dalībnieka piekļuvi Interneta izsolei, ja Interneta izsoles dalībnieks neievēro vai pārkāpj šī Līguma noteikumus.

3. Interneta izsoles dalībnieka saistības.

3.1. Interneta izsoles dalībniekam ir tiesības, reģistrējoties interneta vietnē rh3fonds.lv, izmantot tās pakalpojumus.

3.2. Izsoles dalībnieks apņemas:

3.2.1. Izmantot Interneta izsoli, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, labā ticībā un atbilstoši vispārpieņemtajai darījumu slēgšanas praksei;

3.2.2. Reģistrējoties interneta vietnē rh3fonds.lv, sniegt vienīgi patiesu informāciju, pieprasītajā apjomā.

3.2.3. Pirms solījumu izdarīšanas, izsoles dalībnieks apliecina, ka ir personīgi iepazinies ar Izsoles priekšmetu, lielākā nosolījuma gadījumā, Interneta labdarības izsoļu dalībnieks apņemas noziedot norādīto summu Izsoles priekšmetu nosolītās summas apmērā;

3.2.4. Interneta izsoles dalībnieks apliecina, ka pirms dalības izsolēs, tas iepazinies ar visiem izdevumiem, kas saistītas ar Izsoles priekšmeta piegādi;

3.4. Interneta izsoles dalībnieks, norādot visaugstāko summu, apņemas noziedot paša norādīto augstāko Interneta izsoles likmi.

3.5. Pēc Interneta izsoles noslēguma un RH3 Fonda paziņojuma (e-pasta vēstule, nosūtīti RH3 Fonda bankas rekvizīti) Interneta izsoles uzvarētājs apņemas veikt ziedojumu pēc izsoles noslēguma un RH3 Fonda paziņojuma (e-pasta vēstule, nosūtīti RH3 Fonda bankas rekvizīti) ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc Interneta izsoles beigām. Pretējā gadījumā RH3 Fonds konkrēto labdarības izsoles priekšmetu ir tiesīgs likt atkārtotā izsolē.

3.6.Interneta izsoles dalībnieks apņemas nekavējoties informēt RH3 Fondu, ja nav iespējams izmantot Interneta izsoles pakalpojumus.

3.7. Jebkuru šo noteikumu pārkāpumu gadījumā, RH3 Fonds patur tiesības izsoles dalībnieka reģistrāciju dzēst.

3.8. Izsoles dalībnieks apzinās, ka šo noteikumu neievērošana var būt par pamatu tā bloķēšanai un liegumam piekļūt RH3 Fonda labdarības interneta izsolēm.

4. Līguma termiņš, grozījumu veikšana un Līguma laušana.

4.1. Šis Līgums ir noslēgts elektroniskā veidā starp RH3 Fondu un Interneta labdarības izsoles dalībnieku un stājas spēkā brīdī, kad Interneta labdarības izsoles dalībnieks ir piereģistrējies interneta vietnē rh3fonds.lv. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

4.2. RH3 Fondam ir tiesības izdarīt grozījumus šajā Līgumā, publicējot attiecīgos grozījumus interneta vietnē rh3fonds.lv. Spēkā ir tie izsoles Līguma noteikumi, kuri publicēti konkrētā izsoles norises dienā. Interneta labdarības izsoles dalībniekam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja viņš ir izpildījis visas saistības, ko uzņēmies ar šo Līgumu.

4.3. RH3 Fodam ir tiesības nekavējoties lauzt Līgumu un liegt Interneta labdarības izsoles dalībniekam pieeju Interneta izsoles pakalpojumiem, par to iepriekš nepaziņojot Interneta labdarības izsoles dalībniekam, ja Interneta labdarības izsoles dalībnieks ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem.

4.4. Interneta izsoles dalībniekam un RH3 Fondam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, paziņojot otrai Pusei par nodomu lauzt Līgumu, ja puses izpildījušas visas ar šo līgumu uzņemtās saistības.

5. Citi noteikumi.

5.1. Līgumam, no tā izrietošajām tiesiskajām attiecībām un darījumiem, kuri tiek slēgti, izmantojot Interneta labdarības izsoli, piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti un noteikumi.

5.2. Puses vienojas visus strīdus, vai domstarpības, kas varētu rasties pēc šī Līguma noslēgšanas, iespēju robežās risināt pārrunu ceļā. Ja radušos strīdus neizdodas atrisināt sarunu ceļā, tie tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem tiesā.

5.3. Visi paziņojumi šī Līguma ietvaros uzskatāmi par nosūtītiem, ja tie ir nosūtīti: RH3 Fondam - uz adresi, rh3@rh3fonds.lv, Interneta labdarības izsoles dalībniekam - uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi.

5.4. Pieeja Interneta izsolei paredzēta tikai šīs lapas autorizētam lietotājam. Lietotājs lietojot sistēmu apņemas ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu un Autortiesību likumu. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas (robotus) piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar RH3 Fondu. Izsoles datu bāzei ir informatīvs raksturs, un tai nav juridiska spēka. RH3 Fonds nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.

Facebook
2178
Instagram
510
Twitter
610